Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Polecamy
NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA NA MASZT
Szybki podgląd
Netto: 5,50 zł
Brutto: 6,77 zł
ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY RAK 7 N/T WSPOM.
Szybki podgląd
Netto: 198,11 zł
Brutto: 243,68 zł
ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY GPW C8.19.00.08A  ORST
Szybki podgląd
Netto: 123,00 zł
Brutto: 151,29 zł
ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY WNA / WAN
Szybki podgląd
Netto: 84,12 zł
Brutto: 103,47 zł
PAS BEZPIECZEŃSTWA
Szybki podgląd
Netto: 64,69 zł
Brutto: 79,57 zł
ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY RAK 2,3 S/T  B/WSPOM.
Szybki podgląd
Netto: 206,06 zł
Brutto: 253,45 zł

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

wozkiwidlowe-cart.com

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.wozkiwidlowe-cart.com, zwanego dalej Sklepem.

2. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Kto jest administratorem danych osobowych Klienta?

a. Właścicielem Sklepu oraz administratorem danych osobowych Klientów - osób fizycznych i użytkowników, których dane dotyczą jest Firma Handlowo-Usługowa CART s.c. Wronkowicz Andrzej Wronkowicz Ewelina, ul. Zaplecze 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292148349, REGON: 276726616, zwana dalej Administratorem bądź Sprzedawcą.

b. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów oraz wykorzystuje dane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

2. Jaki jest rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna?

a. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.

b. Cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

- rejestracja konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- składanie zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- subskrypcja Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane te dotyczą, na wykonywanie umowy o świadczenie usługi Newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

c. Innymi celami przetwarzania danych osobowych Klientów są:

- cele niezbędne do wykonania umowy sprzedaży: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych; obsługa procesu reklamacyjnego lub zwrotu towarów; realizacja przesyłki kurierskiej.

- dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Sprzedawcy przetwarzania danych osobowych Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych.

- cele na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, którym jest: monitorowanie aktywności użytkowników Sklepu, np. wyszukiwania słów kluczowych oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; kontaktowanie się z Klientem za zgodą Klienta poprzez e-mail oraz telefon; windykacja należności.

d. Przy rejestracji konta dla usługi Newsletter w Sklepie, Klient podaje następujące dane: adres e-mail.

e. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: adres e-mail; dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu. Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo: Nazwę firmy Przedsiębiorcy; numer NIP.

f. Przy korzystaniu z usługi Newsletter, Klient podaje dane: adres e-mail; numer telefonu.

g. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

h. Od Klientów mogą być również pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach wykonywanych w naszym Sklepie. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający lepsze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

i. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

j. Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy także świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, co uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.

k. Dane osobowe mogą być również zbierane w celu wykonania umowy sprzedaży w przypadku otrzymaniu zamówienia od Klienta w sposób inny niż poprzez konto stworzone na stronie internetowej Sklepu, tj. drogą mailową, telefoniczną bądź przez wiadomość SMS.

 3. Komu mogą być przekazywane dane osobowe Klienta?

a. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Sprzedawcy:

- podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, windykacyjną, działające na zlecenie Sprzedawcy;

- podmioty dostarczające usługi hostingu, utrzymania strony internetowej Sklepu, baz danych oraz innych systemów informatycznych.

b. Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

- podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

- podmioty nabywające wierzytelności − w razie nieopłacenia faktur w terminie;

- podmioty współpracujące ze Sprzedawcą przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych − w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

c. Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

a. Dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych;

- archiwizacyjnych;

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

a. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora do chwili, gdy zgoda zostanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

b. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, ile jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

5. Jakie uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych posiada Klient?

a. Klient ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

- dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

- sprostowania danych osobowych (np. gdy Klient zauważy, że Jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne),

- usunięcia danych osobowych (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sprzedawcę) lub ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych osobowych.

b. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, np. gdy:

- przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Klient.

c. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania ich na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.

d. Klient ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

- jeśli Klient uważa, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy o kontakt korzystając z metod kontaktu opisanych poniżej.

- oczywiście, w każdej chwili Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

6. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie?

a. Drogą mailową pod adresem e-mail: fhucart@gmail.com.

b. Listownie pod adresem pocztowym: Firma Handlowo Usługowa CART S.C. Wronkowicz Andrzej Wronkowicz Ewelina, ul. Zaplecze 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

III. PLIKI COOKIES ORAZ ADRESY IP

1. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki.

2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

a. Cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;

b. Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu:

a. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu się w Koncie Klienta;

b. anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu.

4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;

b. prezentowania reklam z serwisu Google AdSense - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;

5. Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.

6. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Sklepu.

7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych w Internecie a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

2. Obecna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

3. Politykę Prywatności można pobrać w formacie PDF – kliknij by pobrać PDF.

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Informacje
Promocje
Nasz sklep z częściami do wózków widłowych wozkiwidlowe-cart.com oferuje części do wózków widłowych w tym niemieckie części do wózków GPW oraz nowoczesne częsci do wózków RAK. W bogatej ofercie posiadamy części do wózków Balkancar. Najbardziej popularne wśród naszych klientów są wózki widłowe opony, oraz wózki widłowe części. Jeżeli chcesz kupić części wózek WNA WAN to u naskupisz również wózki paletowe części zakrem w niskich cenach. Nasze części GPW sklep internetowy to miejsce dla każdego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zakupów.
Przejdź do panelu Kreator
ZAAKCEPTUJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
ZAAKCEPTUJ